KVKK Veri sorumlusu Temsilciliği

KVKK Veri sorumlusu kimdir?

KVKK Veri sorumlusu kişisel verileri işleme amaçlarını ve ne şekilde işleneceğini belirleyen veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu kişidir.

Veri sorumluları sicili nedir?

Veri Sorumluları Sicili veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.

KVKK Veri sorumlusu
KVKK Veri sorumlusu

Veri sorumlularının yükümlülükleri nelerdir?

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
  • Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
  • Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar
  • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

Bu yükümlülükler görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Her veri sorumlusu veri sorumluları siciline kayıt yaptırmak zorunda mıdır?

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir

Başlangıçta kayıt yükümlülüğü bulunmayan ancak sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumlularının ise, yükümlülük altına girmelerinden itibaren 30 gün içerisinde Sicile kaydolmaları gerekmektedir.

Veri sorumluları kurulacak sicile kayıt olmak zorundadır. Veri sorumlusu sicile kayıt edilmezse 20 bin – 1 milyon TL arası firma ceza alır

Yurtdışında yaşayan veri sorumlularının Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişi ya da Türk vatandaşı olan gerçek
kişiyi temsilci olarak ataması gerekmektedir.

Bu kişinin görevlerinden bazıları şunlardır;

– Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına kabul etme

– Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen taleplere veri sorumlusu adına cevap verme

– Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma

Veri sorumlusu temsilciliği işlemleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.