İlgili Kişi kimdir?

İlgili Kişi
İlgili Kişi

İlgili Kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

İlgili Kişinin Hakları nelerdir?

İlgili kişi, Anayasanın 20. maddesi gereğince herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

Bu doğrultuda herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına da sahiptir.

Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, veri işleme amacı, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanunun 11. maddesinde sayılan ;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakları vardır.

İlgili Kişi
İlgili Kişi

İlgili kişi veri sorumlusuna nasıl başvuru yapmalı?

Veri sorumlusuna yazılı olarak ya da uygulamada oluşacak ihtiyaca göre Kurulun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Veri sorumlusu İlgili kişiye ne kadar sürede cevap verir?

Veri sorumlusu ilgili kişiye 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap vermek zorundadır.

Veri sorumlusu talep üzerine ne yapmalı?

Veri sorumlusu talebi ya kabul etmeli ya da reddetmeli iki durumda da açıklama yapmak zorundadır

İlgili kişiye cevap nasıl bildirilir?

Veri sorumlusu cevabını ilgili kişiye yazılı veya elektronik ortamda bildirir.

İlgili kişi cevap berlitilen sürede verilmezse ne yapılmalı?

Eğer belirtilen sürede cevap alınamazsa / cevap yetersiz gelirse / başvuru reddedilirse ilgili kişi direkt Kurul’a şikâyet başvurusunda bulunabilir.

İlgili Kişinin Tazminat Davası Açma Hakkı Var mıdır?

Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakları vardır. Bu kapsamda, ilgili kişiler yargı yoluna gidebilirler.