KVKK Kurul Kararları’nın Değerlendirilmesi

KVKK Kurul Kararları
KVKK Kurul Kararları

KVKK Kurul Kararlarının Değerlendirilmesi

Kurum tarafından yayımlanan KVKK Kurul Kararları nın Değerlendirilmesi kurul kararları yayım tarihine uygun olarak aşağıda sıralanmıştır.

 

KVKK Kurul Kararları
KVKK Kurul Kararları

Rehberlik hizmeti veren internet sitesi ve uygulamalar nelerdir?

Hepimizin bildiği üzere rehberlik hizmeti veren internet sitesi ve uygulamalar vardı.

Neydi bunlar diyecek olursak 11880 tarzı kişilerin açık rızasını almadan telefondan isim isimden telefon numarası sorgulayan ve ilgili kişilerin bilgilerini istedi dahilinde olmadan

3. şahışlar ile paylaşabiliniyordu.

KVKK yapılan şikayetler sonucunda bu uygulamalara son verilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Kurul’un verdiği bu kararı çok doğru bularak bundan sonrası bizler için daha iyi olacağını düşünmekteyiz.

Karar’a gelecek olursak;

KVKK kurumunun yayımladığı 2017/61 kurul  kararı ile bu tarz hizmet veren bir çok hizmet sağlayıcısının bulunduğu beyan edilerek,

Kanunun 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e)  bendinde

” Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi”

kişisel verilerin işlenmesi olarak düzenlenmiş olup sayılan eylemlerden birinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle kanunun 5 ve 6 maddelerinde sayılan işlenme şartlarından birinin bulunması,

ayrıca Kanun ile öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

KVKK Kurul Kararları Bu kapsamda;

Kurul tarafından kanunda ve ilgili mevuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamalar tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin kanunun 15. maddesi 7. numaralı

Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

fıkrası uyarınca durdurulmasına karar verilmiştir.

İlgili uygulama ve internet siteleri yayına, erişime devam ettiği takdirde hukuka aykırı olarak işlem yaptıkları için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” uyarınca cezai uygulamalar yapılacaktır.


Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunması

Bir kurumu ziyarete gittiğimizi düşünecek olursak danışman kısmındaki yetkili bizden TC numaramızı sorduğu taktirde ve TC’mizi söylediğimiz zaman etrafımızdaki kişiler bizim bu özel veri bilgimizi duymuş olacaktır.

Yahut bazı marketler de yapılan kontör yükleme işi kontör yükleme esnasında telefon numarası sesli olarak söyleniyor ve sıradaki diğer insanlar bu numarayı duyabiliyor kötü niyetli bir kişi

Bize ait olan bu bilgiyi kayıt edebilir ki sonrasında TC ile birçok bilgimize ulaşmaması mümkün değildir. Bu karar tam da bu tarz sorunları yaşamamak adına çıkarılmıştır.

2017/62 numaralı karar da Banko, Gişe, Masa gibi vatandaşa hizmet sunulan alanlarda yaşanan kişisel veri güvenliği ihlallerine ilişkin olarak.

KVKK Kurul Kararları
KVKK Kurul Kararları

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna

intikal eden ihbarlar kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda yaşanan problemlerin önüne geçilmesine teminen;

Bankacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere  birden fazla çalışan ile  birlikte bitişik düzeyde hizmet veren posta ve kargo hizmetleri, turizm acenteleri, zincir mağazaların müşteri hizmetleri bölümleri,

çeşitli abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar ile belediye, vergi ve nüfus ile ilgili işlemler gibi hizmetlerin verildiği kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesi uyarınca kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak;

banko/gişe/masa gibi bölümlerde yetkisi olmayan kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı anda birbirlerine yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engelleyecek nitelikte gerekli teknik ve idari tedbirleri almasına,

Kanunun 15 inci maddesinin 6 numaralı fıkrası uyarınca işlem yapılacaktır

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kurul, bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar.

Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir.

Denilmiştir.

Toparlayacak olursak görevli bizden verimizi istediği zaman bunu isteme şeklini değiştirmeli daha korunaklı olarak alan sunmalılar ve sözlü değilde yazılı olarak bu bilgi alınıp işlem sonunda bize yazdığımız kağıt verilmelidir.

 


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnaların belirlenmesi.

Veri Sorumluları Sicili : 

Veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.

KVKK Kurul Kararları
KVKK Kurul Kararları

2018/32 Kurul kararıyla birlikte kayıt zorunluluğuna istisnai durumlar getirilmiştir;

  1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler.
  2. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler
  3. 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden,20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece knedi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.
  4. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler.
  5. 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar.
  6. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler.

İlgili Kurul kararıyla yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar veri sicil kaydından muaf tutulmuştur.